Chính sách bảo hành và đổi trả

Chính sách bo hành

1. Thi gian bo hành:

Chúng tôi cung cp thi gian bo hành cho sn phm hoc dch v được mua trên website ca chúng tôi. Thi gian bo hành có th khác nhau tùy vào tng loi sn phm hoc dch v c th. Thông tin v thi gian bo hành c th được hin th rõ ràng trên trang sn phm hoc trang thông tin chi tiết.

2. Điu kin bo hành:

Chúng tôi cam kết bo hành các sn phm và dch v trong điu kin hp lý và tuân th quy đnh ca chúng tôi. Điu kin bo hành có th bao gm vic s dng đúng cách, không sa đi hay can thip vào sn phm, và tuân th các hướng dn bo qun và s dng được cung cp. Vi nhng sn phm có tem bo hành, chúng tôi ch bo hành khi tem còn nguyên vn, không rách ri, chp vá.

3. Quyn li ca khách hàng:

Trong thi gian bo hành, khách hàng có quyn yêu cu sa cha, đi mi hoc hoàn tr sn phm hoc dch v nếu phát hin li kỹ thut hoc vn đ v cht lượng t phía nhà sn xut hoc cung cp dch v.

4. H tr khách hàng:

Chúng tôi cam kết cung cp h tr khách hàng tn tâm và nhanh chóng trong quá trình gii quyết các vn đ liên quan đến bo hành. Khách hàng có th liên h vi đi ngũ chăm sóc khách hàng ca chúng tôi thông qua email, đin thoi hoc trc tiếp ti văn phòng giao dch ca chúng tôi.

Chính sách đi tr

Chúng tôi cam kết cung cp chính sách hoàn tr linh hot và tin li cho khách hàng. Dưới đây là chi tiết chính sách hoàn tr ca chúng tôi:

1. Thi hn hoàn tr: Khách hàng được áp dng thi hn hoàn tr là 3 ngày k t ngày nhn hàng. Đ được hoàn tr, sn phm cn được gi nguyên trng thái ban đu, không s dng và phi đáp ng các điu kin hoàn tr được quy đnh.

2. Phương thc hoàn tr hoc đi hàng: Khách hàng có th chn gi li giá tr hoàn tr dưới dng tín dng trong tài khon ca mình hoc đi ly sn phm khác có giá tr tương đương. Quý khách vui lòng liên h vi b phn chăm sóc khách hàng đ được h tr trong quá trình hoàn tr hoc đi hàng.

3. Ly li tin: Trong trường hp khách hàng chn ly li tin mt, chúng tôi sẽ thc hin hoàn tr bng cùng phương thc thanh toán ban đu. Quá trình hoàn tr có th mt mt khong thi gian đ x lý và tin sẽ được chuyn tr li vào tài khon ca khách hàng.

4. Chi phí hoàn tr: Chi phí cho vic hoàn tr sn phm ph thuc vào nguyên nhân hoàn tr. Trong trường hp sn phm b li do nhà sn xut hoc vn đ t phía chúng tôi, chúng tôi sẽ chu trách nhim hoàn toàn cho các chi phí hoàn tr. Tuy nhiên, trong trường hp hoàn tr do lý do cá nhân, Quý khách có th chu mt phn hoc toàn b chi phí vn chuyn và x lý.

Chúng tôi cam kết đm bo quyn li ca khách hàng trong quá trình hoàn tr và sn lòng h tr Quý khách vi bt kỳ vn đ hoàn tr nào. Vui lòng liên h vi chúng tôi qua dch v chăm sóc khách hàng đ biết thêm chi tiết và được h tr trong quá trình hoàn tr hàng.