Điều khoản và quy định chung

Chào mng bn đến vi CUNG BAN. Đ đm bo tri nghim mua sm trc tuyến an toàn và thoi mái, dưới đây là các điu khon và quy đnh chung khi s dng dch v ca chúng tôi. Vui lòng đc kỹ và hiu rõ các điu khon này trước khi s dng ng dng ca chúng tôi.

1. Chp nhn điu khon

Khi bn truy cp và s dng ng dng điu này đng nghĩa vi vic bn đã đng ý và tuân th các điu khon và quy đnh được nêu trong tài liu này. Nếu bn không đng ý vi bt kỳ điu khon nào, vui lòng không tiếp tc s dng dch v ca chúng tôi.

2. Quyn S Hu Trí Tu

Tt c ni dung trên ng dng, bao gm nhưng không gii hn các hình nh, văn bn, biu đ, biu mu, logo, và du hiu thương hiu là tài sn ca chúng tôi hoc các bên th ba đã cp phép. Vic s dng, sao chép, phân phi hay tái sn xut ni dung này mà không có s đng ý bng văn bn t chúng tôi là vi phm quyn s hu trí tu.

3. Thông tin sn phm và giá c

Chúng tôi cam kết cung cp thông tin chính xác và đy đ v các sn phm mà chúng tôi cung cp. Tuy nhiên, chúng tôi không chu trách nhim đi vi bt kỳ sai sót hoc thiếu sót nào trong thông tin sn phm, chúng tôi có quyn thay đi giá c mà không cn thông báo trước. Bn nên kim tra kỹ thông tin sn phm trước khi đt mua.

4. Quyn và trách nhim ca người dùng

Khi s dng dch v ca chúng tôi, bn cam kết cung cp thông tin chính xác và tuân th các quy đnh và điu khon được đ ra. Bn chu trách nhim đi vi hot đng ca mình trên ng dng và không được s dng dch v ca chúng tôi cho mc đích bt hp pháp hoc gây hi đến người khác.

5. Thay Đi Điu Khon

Chúng tôi có quyn thay đi các điu khon và quy đnh này mà không cn thông báo trước. Vic s dng tiếp tc ca bn sau các thay đi này sẽ đng nghĩa vi vic bn chp nhn nhng thay đi đó.

6. Liên H

Nếu bn có bt kỳ câu hi hoc ý kiến v Điu Khon và Quy Đnh Chung này, vui lòng liên h vi chúng tôi qua thông tin liên h được cung cp trên ng dng.